Ve školním roce 2017/2018 otevíráme opět MONTESSORI MINIŠKOLKU

POPLATEK ZA PROGRAM

Cena jednorázového zkušebního úvodního vstupu Kč 230,-

Permanentka-počet vstupů:

a) 10 (platnost po dobu 12 lekcí)     Kč 2300,-  (65,-/hod.)

b) 5 (platnost po dobu 6 lekcí)        Kč 1250,-  (71,-/hod.)           

 

Dítě navštěvuje miniškolku pravidelně - program probíhá v pátek. Nejsou možné nepravidelné jednorázové vstupy.

 

Program Montessori miniškolka je určen pro děti od 2 do 6 let bez doprovodu rodičů. Kapacita programu je omezena max. 6 dětmi. Provoz Montessori miniškolky zajišťuje kvalifikovaný personál v počtu 1 osoby, v případě většího zájmu jsme schopni navýšit kapacitu na dvojnásobek..

 

Příjem dětí Před přijetím do Montessori miniškolky je nutné vyplnit přihlášku, ve které evidujeme potřebné údaje o dítěti /jméno a příjmení, datum narození, bydliště, aktuální tel. spojení nejméně na 2 osoby, zdravotní stav dítěte, zvláštnosti dítěte. Svým podpisem na přihlášce zároveň potvrdí způsobilost dítěte k pobytu a seznámení s Provozním řádem a jeho souhlas s ním.

Zároveň  rodič/zákonný zástupce dává souhlas spolku Rodinné centrum Kaštánek se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely hlídání a aktivit s tím spojených a fotodokumentace pro účely prezentace činnosti.

Údaje dítěte budou uloženy, informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Průběh dne v Montessori miniškolce

8:15 – 8:30 příchod dětí,

8:30 – 9:45 volná práce

9:45 – 10:15 svačina (pokud je dítě po jídle, může si vybrat činnost)

10:15 – 10:45 výtvarné hrátky

10:45 – 11:30 volná práce + zpěv a cvičení

11:30 – 11:45 odchod dětí

 

Příchod dětí

Děti jsou přiváděny v době od 8.15 do 8.30. Dítě se zuje přede dveřmi a v doprovodu rodiče vchází do šatny. Dítě se dle svých schopností převléká a ukládá si věci, rodič pomáhá, pokud je to potřeba, Přicházejte dostatečně s předstihem, aby dítě mělo časový prostor pro vlastní sebeobsluhu a nemuseli jste spěchat. Poté dítě přebírá lektorka.

Volná práce

Děti se postupně seznamují s pomůckami a zásadami práce – práce na koberečku, nošení pomůcky, výběr pomůcky a její úklid. Pracují samostatně nebo po dohodě společně. Děti se učí principu svobodné volby a zodpovědnosti za to, co si zvolily. Lektorky pomáhají ve všech fázích.

Na každou lekci je připraven i krátký řízený program, může být propojen s ročním obdobím a výtvarnou činností. Probíhá na elipse.

Svačina

Děti si samy prostírají stůl a připravují svačinku na talíř. Na nalévacím tácku jsou k dispozici je plastové konvice s čajem a vodou, děti si pití nalévají samy. Plastové cestovní lahvičky s pítky proto nepotřebují. Pokud chcete dát dítěti oblíbený hrníček, je to možné. Děti mohou svačit vlastním tempem, 30 minut jim poskytne dostatečný čas. Po jídle každý myje použité nádobí.

Výtvarné hrátky

Děti tvoří různými technikami a používáme pestrý výtvarný materiál. Volba tématu většinou souvisí s ročním obdobím či svátkem, který se slaví. Výrobky si děti berou domů.

Je důležité, aby dospělí věnovali výrobku pozornost, děti na něj jsou hrdé. Pamatujme, že dětem nejde o vytvoření precizního díla, ale o práci samotnou. Proto nezmiňujeme nedokonalost, odchylky od reality, nedokončenost, ale oceníme výběr barev, využití plochy, nabídneme společné dokončení či se ptáme na pocity, které dítě má.

Volná práce + zpěv a cvičení

Pořadí činností je volné, záleží na aktuálním naladění dětí.

Oblečení na převlečení

Děti se setkávají s vodou, sami víte, jak je přitahuje. Práce s vodními pomůckami, svačina, tvoření, to jsou chvíle, kdy se z dítěte ve vteřině může stát vodníček. Používáme zástěrky, ale voda je nevypočitatelná. Proto potřebují náhradní oblečení, ideální jsou méně parádní kousky, které se ale dobře svlékají a oblékají. Dále by dítě mělo mít přezůvky, rovněž hrozí stoupnutí do nacákané vody, barvy apod. V případě, že dítě nosí ještě pleny, je nutné přibalit náhradní pleny, hygienické ubrousky.

Předávání dítěte Dítě předáváme osobě, která dítě přivedla a je při přijetí zaregistrována.  V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba, je nutné tuto informaci nahlásit již při příjmu dítěte.  Doprovod nesmí být mladší 18 let věku. Osoba, která dítě přebírá, podpisem stvrzuje, že je dítě v pořádku.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce otevírací doby kontaktujeme odpovědnou osobu telefonicky.  O prodlouženém pobytu je veden zápis. Cena pobytu je pak se 100% přirážkou.

Děti jsou předávány zpět odpovědné osobě/rodiči v době od 11.30 – do 11.45.

Hygiena Personál doprovází děti na toaletu, dohlíží při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí hygienické ošetření dítěte.

 

Pitný režim a svačinky Děti si přinášejí vlastní svačinky svačiny v přiměřeném množství, balené a takové, které se nekazí. Svačinky nesmí obsahovat bonbony aj. drobné sladkosti, které by se snadno mohly dostat do rukou ostatních dětí a způsobit případné alergické reakce, dušení apod. Je dbáno na dodržování pitného režimu dětí. Obal se svačinkou musí být řádně označen jménem dítěte. Svačiny probíhají v prostorách tomu určených – v jídelní části.

 

První pomoc  Základní první pomoc zajistí personál RC Kaštánek, který je v této oblasti proškolen. Dále jsou okamžitě informováni rodiče a v případě nutnosti přivolána záchranná služba. O každém úraze je proveden zápis. Rodinné je vybaveno lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována. Lékárnička je umístěna v prostoru kuchyňky, mimo dosah dětí a je přístupná uživatelům v době provozu.

 

Možnost odmítnutí účasti Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené. Toto opatření je v zájmu všech návštěvníků RC Kaštánek. Alergie, či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste při příjmu dítěte.

Odpovědný pracovník při příchodu dítěte posoudí, zda je dítě schopné pobytu v zařízení či ne.

Při nenadálé závažné situaci např. průjem, zvracení, zvýšená teplota, záchvaty – je rodič kontaktován a odvede si dítě domů.

 

Základní ustanovení

Před zahájením programu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny lektorky a zásady pro vedení kurzu. Zařazení dítěte do programu je provedeno pouze na základě řádně vyplněné přihlášky a po uhrazení účastnického poplatku.

 

 


KontaktUkrajinská 1533,
Ostrava - Poruba
vchod od restaurace Parlament774 047 222,
774 047 600

č. účtu 107-9204350257/0100


Otevírací doba herny pro veřejnost:
Pondělí 15.00 - 18.00
Úterý 8.30 - 12.00 a 15.00 - 17.30
Středa 15.00 - 17.30
Čtvrtek 8.30 - 12.00
Pátek 8.30 - 12.00