Ve školním roce 2018/2019 otevíráme opět MONTESSORI MINIŠKOLKU

POPLATEK ZA PROGRAM

Cena jednorázového zkušebního úvodního vstupu Kč 230,-

Permanentka-počet vstupů:

a) 10 (platnost po dobu 12 lekcí)     Kč 2300,-  (65,-/hod.)

b) 5 (platnost po dobu 6 lekcí)        Kč 1250,-  (71,-/hod.)           

 

Dítě navštěvuje miniškolku pravidelně - program probíhá v pátek. Nejsou možné nepravidelné jednorázové vstupy.

 

Program Montessori miniškolka je určen pro děti od 2 do 6 let bez doprovodu rodičů. Kapacita programu je omezena max. 6 dětmi. Provoz Montessori miniškolky zajišťuje kvalifikovaný personál v počtu 1 osoby, v případě většího zájmu jsme schopni navýšit kapacitu na dvojnásobek..

 

Příjem dětí Před přijetím do Montessori miniškolky je nutné vyplnit přihlášku, ve které evidujeme potřebné údaje o dítěti /jméno a příjmení, datum narození, bydliště, aktuální tel. spojení nejméně na 2 osoby, zdravotní stav dítěte, zvláštnosti dítěte. Svým podpisem na přihlášce zároveň potvrdí způsobilost dítěte k pobytu a seznámení s Provozním řádem a jeho souhlas s ním.

Zároveň  rodič/zákonný zástupce dává souhlas spolku Rodinné centrum Kaštánek se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely hlídání a aktivit s tím spojených a fotodokumentace pro účely prezentace činnosti.

Údaje dítěte budou uloženy, informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Průběh dne v Montessori miniškolce

8:15 – 8:30 příchod dětí,

8:30 – 9:45 volná práce

9:45 – 10:15 svačina (pokud je dítě po jídle, může si vybrat činnost)

10:15 – 10:45 výtvarné hrátky

10:45 – 11:30 volná práce + zpěv a cvičení

11:30 – 11:45 odchod dětí

 

Příchod dětí

Děti jsou přiváděny v době od 8.15 do 8.30.  Dítě přichází v doprovodu rodiče do šatny,dle svých schopností se převléká a ukládá si věci, rodič pomáhá, pokud je to potřeba, Přicházejte dostatečně s předstihem, aby dítě mělo časový prostor pro vlastní sebeobsluhu a nemuseli jste spěchat. Poté dítě přebírá lektorka.

Volná práce

Děti se postupně seznamují s pomůckami a zásadami práce – práce na koberečku, nošení pomůcky, výběr pomůcky a její úklid. Pracují samostatně nebo po dohodě společně. Děti se učí principu svobodné volby a zodpovědnosti za to, co si zvolily. Lektorky pomáhají ve všech fázích.

Na každou lekci je připraven i krátký řízený program, může být propojen s ročním obdobím a výtvarnou činností. Probíhá na elipse.

Svačina

Děti si samy prostírají stůl a připravují svačinku na talíř. Děti mohou svačit vlastním tempem, 30 minut jim poskytne dostatečný čas. Po jídle každý myje použité nádobí.

Výtvarné hrátky

Děti tvoří různými technikami a používáme pestrý výtvarný materiál. Volba tématu většinou souvisí s ročním obdobím či svátkem, který se slaví. Výrobky si děti berou domů.

Je důležité, aby dospělí věnovali výrobku pozornost, děti na něj jsou hrdé. Pamatujme, že dětem nejde o vytvoření precizního díla, ale o práci samotnou. Proto nezmiňujeme nedokonalost, odchylky od reality, nedokončenost, ale oceníme výběr barev, využití plochy, nabídneme společné dokončení či se ptáme na pocity, které dítě má.

Volná práce + zpěv a cvičení

Pořadí činností je volné, záleží na aktuálním naladění dětí.

Oblečení na převlečení

Děti se setkávají s vodou, sami víte, jak je přitahuje. Práce s vodními pomůckami, svačina, tvoření, to jsou chvíle, kdy se z dítěte ve vteřině může stát vodníček. Používáme zástěrky, ale voda je nevypočitatelná. Proto potřebují náhradní oblečení, ideální jsou méně parádní kousky, které se ale dobře svlékají a oblékají. Dále by dítě mělo mít přezůvky, rovněž hrozí stoupnutí do nacákané vody, barvy apod. V případě, že dítě nosí ještě pleny, je nutné přibalit náhradní pleny, hygienické ubrousky.

Předávání dítěte Dítě předáváme osobě, která dítě přivedla a je při přijetí zaregistrována.  V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba, je nutné tuto informaci nahlásit již při příjmu dítěte.  Doprovod nesmí být mladší 18 let věku. Osoba, která dítě přebírá, podpisem stvrzuje, že je dítě v pořádku.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce otevírací doby kontaktujeme odpovědnou osobu telefonicky.  O prodlouženém pobytu je veden zápis. Cena pobytu je pak se 100% přirážkou.

Děti jsou předávány zpět odpovědné osobě/rodiči v době od 11.30 – do 11.45.

Hygiena Personál doprovází děti na toaletu, dohlíží při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí hygienické ošetření dítěte.

 

Pitný režim a svačinky Děti si přinášejí vlastní svačinky, svačiny v přiměřeném množství, balené a takové, které se nekazí. Svačinky nesmí obsahovat bonbony aj. drobné sladkosti, které by se snadno mohly dostat do rukou ostatních dětí a způsobit případné alergické reakce, dušení apod. Děti si rovněž ve vlastní lahvi přinášejí pití. Obal se svačinkou i pitím musí být řádně označen jménem dítěte. Svačiny probíhají v prostorách tomu určených – v jídelní části.

 

První pomoc  Základní první pomoc zajistí personál RC Kaštánek, který je v této oblasti proškolen. Dále jsou okamžitě informováni rodiče a v případě nutnosti přivolána záchranná služba. O každém úraze je proveden zápis. Rodinné je vybaveno lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována. Lékárnička je umístěna v prostoru kuchyňky, mimo dosah dětí a je přístupná uživatelům v době provozu.

 

Možnost odmítnutí účasti Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené. Toto opatření je v zájmu všech návštěvníků RC Kaštánek. Alergie, či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste při příjmu dítěte.

Odpovědný pracovník při příchodu dítěte posoudí, zda je dítě schopné pobytu v zařízení či ne.

Při nenadálé závažné situaci např. průjem, zvracení, zvýšená teplota, záchvaty – je rodič kontaktován a odvede si dítě domů.

 

Základní ustanovení

Před zahájením programu jsou rodiče informováni o jeho průběhu, provozních a hygienických zásadách. Jsou seznámeni s pravidly pro omluvy. Zavazují se dodržovat provozní řád, pokyny lektorky a zásady pro vedení kurzu. Zařazení dítěte do programu je provedeno pouze na základě řádně vyplněné přihlášky a po uhrazení účastnického poplatku.

 

 


KontaktUkrajinská 1533,
Ostrava - Poruba
- odkazuje na vchod do školy (nepoužívat pro navigaci)

najdete nás v ZŠ Ukrajinská - vchod od restaurace Parlament
GPS vchodu do herny:
N 49°49.546',
E 18°11.587'774 047 222,
774 047 600

č. účtu 107-9204350257/0100


Otevírací doba herny pro veřejnost:

Pondělí Miniškolka, Angličtina - herna uzavřena
Úterý 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Středa Miniškolička (dopoledne herna uzavřena)
15.00 - 18.00
Čtvrtek 9.00 - 12.00
Pátek 9.00 - 12.00